Danh sách các loại visa định cư tại Mỹ

Các loại hình định cư Mỹ bao gồm:

Tay nghề

Doanh nhân đầu tư

Đoàn tụ gia đình

Visa EB-1

Đầu tư vào một pháp nhân kinh doanh mới

Visa đoàn tụ gia đình (FB)

Visa EB-2

Đầu tư vào những khu vực trọng tâm (RC)

Visa ưu tiên gia đình

Visa EB-3

Visa L1


Visa EB-4

Các loại visa Mỹ ngắn hạn bao gồm:

Du học

Lao động

Du lịch – Chữa bệnh

Visa F-1

Visa H1B – Lao động chuyên môn

Visa B1

Visa nghề M-1


Visa B2

Visa J-1 Trao đổi khách mời